Casus interventie quickscan Koggenland

Aanleiding

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Gemeente Koggenland wilde daarom weten hoe je het middelengebruik onder jongeren kunt verminderen. Zodoende heeft Bureau Objectief een zogenaamde ‘quickscan’ gedaan naar mogelijke interventies die in Koggenland kunnen worden toegepast.

Onderzoek

In het voorjaar van 2019 is er een overzicht gemaakt van bestaande literatuur overinterventies die het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren kunnen verminderen. Er is daarbij gekeken naar de soort interventie: wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van feedback of wordt er ingespeeld op de motivatie van de jongeren? Ook is gekeken in welke mate de interventie bewezen effectief is in de praktijk en of de interventie goed onderbouwd is. Daarnaast is bij iedere interventie aangegeven in welk land het onderzoek is uitgevoerd, hoeveel deelnemers er hebben meegedaan en wat de gemiddelde leeftijd is van de deelnemers. Vervolgens is op basis van bovenstaande informatie en de wensen en kenmerken van Gemeente Koggenland per onderzoek de ‘goodness of fit’ bepaald: past deze interventie in Koggenland?

Resultaat

Uiteindelijk is er een database met alle onderzochte interventies aangelegd. Bovendien zijn er drie soorten interventies aanbevolen, waarbij er rekening is gehouden met de goodness of fit:

  • Twee gecombineerde ouder-jongere interventies waarvan één gericht op alcoholgebruik en één gericht op alcohol- en drugsgebruik. Het betrekken van de ouders is effectief om het middelengebruik onder jongeren te verminderen.
  • Een online feedback-interventie gericht op alcoholgebruik waarbij jongeren feedback krijgen op hun eigen drinkgedrag.
  • Een interventie gericht op de commerciële beschikbaarheid van alcohol, om de verkoop van alcohol aan minderjarigen te verminderen.

Deze interventies zijn met de gemeente besproken. De betrokken projectgroep zal op basis van de quickscan en het jeugdkaart-onderzoek een raadsvoorstel indienen om het middelengebruik onder jongeren in de gemeente terug te kunnen dringen.

Casus koggenland quickscan
Terug naar het overzicht