Algemene voorwaarden

Definities

 • Activiteit: Een cursus, training, of congres met open inschrijving dan wel inschrijving met toelatingseisen, aangeboden door Objectief B.V.
 • Congres: Bijeenkomst waar over een bepaald vakgebied kennis wordt uitgewisseld.
 • Cursus: Een welomschreven, systematisch opgebouwde en samenhangende leeractiviteit. (Onder cursussen wordt o.a. verstaan: incompany opleidingstrajecten, workshops en online masterclasses, inspiratie-webinars en spreekuren).
 • Opleiding / training: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en cursist. Het aanleren, verbeteren of veranderen van vaardigheden.
 • Deelnemer: Persoon (cursist) of organisatie die zich inschrijft voor een activiteit.
 • Overeenkomst: Gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan of beëindigen met betrekking tot een activiteit.

1. Toepasselijkheid

Objectief B.V. verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle activiteiten.

2. Prijzen

De vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
Objectief B.V. is bevoegd de prijzen te allen tijde te wijzigen, met inachtneming dat na bevestiging van een activiteit de op dat moment geldende prijs geldig blijft, tenzij de activiteit naar een andere datum wordt verschoven. Offertes zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

3. Inschrijving voor een activiteit

 • Een deelnemer schrijft zich in voor een activiteit door een aanmeldformulier in te vullen op de website van Gezondheidsgedrag.nl. Een organisatie schrijft zich in door het accepteren van een offerte voor een incompany opleiding (door het verstrekken van schriftelijke goedkeuring).
 • De overeenkomst tussen de deelnemer en Objectief B.V. komt tot stand nadat Objectief B.V. de aanmelding schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd aan de deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats als aan de voorwaarden voor de activiteit zijn voldaan, waaronder, doch niet uitsluitend, het voldoen aan de toelatingseisen, zoals opleidingsniveau, die Objectief B.V. stelt en het definitieve doorgaan van de activiteit.
 • Het is niet mogelijk telefonisch in te schrijven voor activiteiten, het is wel mogelijk om telefonisch informatie in te winnen, inschrijving dient schriftelijk te worden bevestigd.
 • Objectief B.V. behandelt aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Indien plaatsing van een deelnemer niet mogelijk is, ontvangt de betreffende deelnemer daarvan elektronisch, schriftelijk of telefonisch bericht.
 • Ongeveer drie weken voor aanvang van een activiteit ontvangt de deelnemer nadere informatie over de doorgang en inhoud van een activiteit (indien van toepassing).
 • De deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor een volledige en tijdige betaling van een factuur, ook als een werkgever de kosten van een activiteit voor haar rekening neemt.
 • Indien bij een opleiding of cursus aparte aanmeldingsformulieren en/of -procedures van toepassing zijn, staat dit bij het betreffende inschrijfformulier.

4. Betalingsvoorwaarden

 • Objectief B.V. factureert 3 weken voor aanvangsdatum van een activiteit. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • De deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de uiterlijke betalingsdatum. Objectief B.V. zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de deelnemer de gelegenheid binnen 7 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.
 • Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat hij door Objectief B.V. is gewezen op de te late betaling is de deelnemer een termijn van 7 werkdagen gegund (eerste herinnering) om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 7-werkdagen termijn, is de deelnemer een termijn van 5 werkdagen gegund (tweede herinnering) om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien er geen betaling volgt na de oorspronkelijke factuur en de eerste en tweede herinnering, is Objectief B.V. gerechtigd incassobureau in te schakelen en de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 • De deelnemer krijgt een afschrift van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.

5. Informatievoorziening

Objectief B.V. zal vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs binnen 5 werkdagen beantwoorden. Vragen die een langere verwerkingstijd betreffen, zullen binnen 5 werkdagen beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

6. Annulering van de activiteit door de deelnemer

 • Na totstandkoming van een overeenkomst (met betrekking tot een activiteit) tussen deelnemer en Objectief B.V. (zoals bedoeld in artikel 3b) heeft de deelnemer een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode mag de deelnemer de overeenkomst zonder opgaaf van reden ontbinden.
 • Voorgaande is niet van toepassing als de dienstverlening voor afloop van de bedenktermijn reeds met toestemming van de deelnemer is begonnen.
 • Ontbinding geschiedt schriftelijk te worden bevestigd per e-mail. De datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer geldt als ontbindingsdatum.
 • Bij annulering van de overeenkomst na het aflopen van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan wel als de dienstverlening voor afloop van de bedenktermijn reeds met toestemming van de deelnemer is begonnen, is de deelnemer annuleringskosten verschuldigd aan Objectief B.V. Deze zijn afhankelijk van het moment van annulering, als volgt:
  • Bij annulering tussen de één en twee maanden voor de start van een activiteit: 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Bij annulering korter dan één maand, maar langer dan 2 weken voor de start van een activiteit: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Bij annulering korter dan 2 weken voor de start van een activiteit: 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
 • Een deelnemer heeft de mogelijkheid om een vervanger te sturen. De vervangende deelnemer moet wel aan de geldende toelatingseisen van een activiteit voldoen. De beslissing over de geschiktheid van een vervanger ligt bij Objectief B.V. Een geschikte vervanger moet uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van een activiteit bekend zijn bij Objectief B.V.
 • Objectief B.V. kan ten voordele van de deelnemer afwijken van genoemde annuleringstermijnen en -bedragen.
 • Als na start blijkt dat een deelnemer de opleiding niet kan afmaken, dan kan de opleiding onderbroken worden of kan een deelnemer uitstel aanvragen. Redenen om deelname aan de opleiding te onderbreken of uitstel te ontvangen in de bij het certificaat geldende criteria worden in overleg besproken.

7. Annulering of wijziging van een activiteit door Objectief B.V.

 • Objectief B.V. heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen aan te brengen in aangekondigde activiteiten. Daaronder wordt, doch niet uitsluitend, begrepen:
  • De opzet
  • De datum
  • De docenten
  • De locatie
  • De inhoud
  • De onderwijsvorm (fysiek of digitaal)

  Bijvoorbeeld, de lesdagen worden uitgesteld tot een latere datum als er minder dan 8 inschrijvingen zijn.

 • Indien de activiteit een andere tijd, plaats of datum heeft gekregen, informeert Objectief B.V. de deelnemer schriftelijk of elektronisch.
 • In het geval van afgelasting heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag dat hij of zij aan Objectief B.V. heeft betaald voor de betreffende activiteit. Alle terugbetalingen verwerkt Objectief B.V. binnen 30 dagen.
 • Objectief B.V. is bevoegd om in de navolgende, doch niet uitsluitende, situaties verplichtingen voortvloeiend uit de activiteit op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
  • Indien er naar het inzicht van Objectief B.V. niet voldoende inschrijvingen zijn voor een activiteit;
  • Indien de deelnemer tekort komt in de nakoming van de overeenkomst;
  • Indien Objectief B.V. uit een mededeling van de deelnemer moet afleiden dat deze in de nakoming zal tekortschieten;
  • Indien Objectief B.V. goede gronden heeft om te vrezen dat de deelnemer in nakoming van de overeenkomst zal tekortschieten;
  • Indien voor de voldoening van de overeenkomst zekerheid is gesteld en de deelnemer nalaat deze zekerheid te stellen;
  • Indien door vertraging aan de zijde van de deelnemer van Objectief B.V. niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen verplichtingen zal worden nagekomen.
 • Objectief B.V. is gerechtigd de deelnemer toegang te weigeren voor zover de deelnemer voorafgaand aan de activiteit zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst jegens Objectief B.V. niet is nagekomen.
 • Voor online masterclasses, inspiratie-webinars en spreekuren geldt dat Objectief B.V. ten alle tijden kan besluiten een activiteit te annuleren. In dit geval heeft de deelnemer het recht om het tegoed te besteden aan een andere (online) leeractiviteit of het bedrag geheel retour te ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

 • Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van Objectief B.V. en/of haar leidinggevenden, is Objectief B.V. niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade, verminderde goodwill, winstderving, geldelijke schade of schade aan eigendommen van de deelnemer. In het geval directe schade toe te rekenen is aan Objectief B.V. , is het maximum bedrag van deze schadevergoeding het betaalde factuurbedrag, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Objectief B.V. en/of haar leidinggevenden.
 • Objectief B.V. spant zich in om elke activiteit succesvol te laten verlopen en deelnemers zo goed mogelijk in te lichten. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat er verkeerde informatie wordt afgegeven door een spreker, via schriftelijk materiaal danwel enig ander materiaal. Objectief B.V. is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk, tenzij er sprake is van schuld of opzet aan de zijde van Objectief B.V.
 • De deelnemer vrijwaart Objectief B.V. tegen alle vorderingen van derden, die direct danwel indirect voortvloeien uit de overeenkomst met Objectief B.V.

9. Overmacht

In geval Objectief B.V. door overmacht (waaronder, doch niet uitsluitend, het uitvallen van een spreker, docent of de voorzitter van een congres) niet in staat is de overeenkomst na te komen, is Objectief B.V. bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat Objectief B.V. gehouden is tot een schadevergoeding. In geval van het uitvallen van een docent (of spreker, voorzitter, et cetera) zal Objectief B.V. uiterste best doen om een adequate en kwalitatief gelijkwaardige vervanger te zoeken. In het geval waar dit niet mogelijk is, zal Objectief B.V. zo snel mogelijk met een alternatieve datum of alternatieve data komen.

10. Privacy

 • Bij aanmelding voor een activiteit door een deelnemer gebruikt Objectief B.V. de persoonsgegevens voor het samenstellen van een aanmeldingslijst. Daarnaast gebruikt Objectief B.V. deze informatie om deelnemers te informeren over opleidingscursussen.. Als een deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van deze informatie kan de deelnemer schriftelijk of elektronisch bezwaar maken.
 • De gegevens van een deelnemer verstrekt Objectief B.V. niet zonder toestemming van de deelnemer aan een derde, tenzij enig wettelijk voorschrift dit voorschrijft. Objectief B.V. gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en handelt naar de Wet Algemene Verordering Gegevensbescherming.
 • Objectief B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van een deelnemer, organisatie of andere bron hebben verkregen, ongeacht of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11. Intellectueel eigendom

 • Alle rechten met betrekking tot producten die Objectief B.V. in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder verstaan lesmateriaal en brochures, komen toe aan Objectief B.V. voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.
 • Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Objectief B.V. is het de deelnemer niet toegestaan om de voormelde producten vast te leggen op gegevensdragers (waaronder via camera of telefoon) en al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 • Objectief B.V. mag (voorbeelden van) uitgewerkte opdrachten door een deelnemer in volgende activiteiten gebruiken.

12. Klachtenregeling

De dienstverlening van Objectief B.V. is mensenwerk. En waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. Het kan voorkomen dat u als deelnemer niet tevreden bent over de dienstverlening van Objectief B.V. Objectief B.V. kent hiervoor een klachtenregeling die hieronder te vinden is.
Op alle overeenkomsten die Objectief B.V. sluit is Nederlands recht van toepassing, tenzij op basis van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. De klachtenprocedure sluit niet uit dat een opdrachtgever zijn geschil aan de burgerlijke rechter voorlegt.

Procedure Klachtenregeling

Indien Objectief B.V. een klacht ontvangt, zal deze gedeeld worden met de verantwoordelijke van de betreffende werkzaamheden. Deze zal de klager een ontvangstbevestiging sturen met daarbij informeren over de klachtenprocedure. Objectief B.V. streeft ernaar een klacht binnen 6 weken te behandelen. Indien er gegronde redenen zijn, zal de klager op de hoogte stellen dat de behandeling langer dan 6 weken duurt. Indien er na deze klachtenbehandeling geen overeenstemming wordt bereikt, kan de klager zijn klacht schriftelijk indienen bij de directie of bij de geschillencommissie van de MOA.

Indienen van klacht bij Objectief B.V.

Indien de klager zich wendt tot de directie, dient het klaagschrift het volgende te bevatten:

 • naam en adres van de klager;
 • een omschrijving van de klacht en de gronden waarop deze berust;
 • naam van de betrokken medewerker(s).

Indien het klaagschrift niet voldoet aan de bovenstaande eisen, stelt de directie de klager in de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een door de directie te bepalen termijn aan te vullen. Worden de gegevens niet binnen deze termijn aangevuld, dan kan de directie het bevoegd gezag adviseren de klacht niet-ontvankelijk te verklaren.

De directie toetst vervolgens onder andere of:

 • de beslissing afwijkend van de voorgeschreven procedures tot stand is gekomen;
 • de beklaagde heeft gehandeld in strijd met de voor hem geldende afspraken en regels over zijn beroepsuitoefening.

De directie neemt na toetsing een beslissing over de gegrondheid van de klacht en deelt dit klager en eventueel beklaagde schriftelijk mee. Eventuele consequenties worden door Objectief B.V. spoedig afgehandeld.

Indien de verstrekker via de formele bezwaar- of beroepschriftprocedure tegen een beslissing bezwaar maakt of in beroep gaat, kan er over die beslissing geen klacht ingediend worden.

Klacht indienen bij MOA-Geschillencommissie

Indien een klacht betrekking heeft op de kwaliteit van een onderzoek en er geen overeenstemming wordt bereikt tussen de klager en Objectief B.V. kan een van beide partijen besluiten contact opnemen met de Geschillencommissie voor Marktonderzoek en Statistiek van de MOA. In dat geval kan de klacht schriftelijk worden ingediend via:

MOA Secretariaat
VIDA-gebouw 2e verdieping
Kabelweg 57
1014 BA Amsterdam